ข่าววิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 134/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่  8  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2566)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 134/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที 6 ตุลาคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 16 ตุลาคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 , 042-241911>>