:: ลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยการปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)
:: หมายเหตุ

- ระบบจะบันทึกวันที่ เวลา ปัจจุบัน
- ท่านสามารถลงเวลาได้ตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 18:00 น. ในวันนั้นๆ
- การลงเวลาปฏิบัติงานให้ทำเพียงครั้งเดียวต่อวัน

Monday 28th of November 2022