ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2566)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >>