ข่าววิชาชีพระยะสั้น

ติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน (วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564)

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ณ ห้องการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป