ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดการปิดเรียน (เพิ่มเติม) (วันที่  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)

ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มกราคม 2565