ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นายอุดม อินต๊ะวัย รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..
(วันที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ และครูพัชรี ลีปรีชานนท์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ..
วิทยาลัยสารพัดข่างได้ต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกต..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
ในวันที่ 15 กันยายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ณ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นำโดยท่านรองยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ณ อ้วนกลม..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ..
(วันที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 4 ดาว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เปิดโลกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว ณ บริเวณโดม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ..
(วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เปิดโลกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ บริเวณโดม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ..
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเม็ก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี..
(วันที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเม็ก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ..
การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางานครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ..
(วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางานครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ..
(วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเม็ก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ..
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565..
(วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายงานและความร่วมมือ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
โครงการขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565..
(วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายงานและความร่วมมือ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีประชุมโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3..
(วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
นักศึกษา ปวส.1 สาขาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประกวดคลิปคุณธรรม "เล่าเรื่องความดี" ผ่าน Platform TikTok ได้รับรางวัลชมเชย..
(วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
ครูนวลนภา ริมโพธิ์เงิน พร้อมครูอุบล ชินบุตร นำตัวแทนนักศึกษาปวส. 1 สาขาดิจิทัลกราฟิก เข้ารับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปคุณธรรม "เล่าเรื่องความดี" ผ่าน Platform TikTok ได้รับรางวัลชมเชย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 สำนักงาน..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565..
(วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ท่าน ที่ได้แต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับนายวัชรวิชญ์ นรภาร สาขาวิชาศิลปการดนตรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมดอกไม้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี..
(วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สำรวจความต้องการและสถานที่จัด โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565..
(วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าสำรวจความต้องการและสถานที่จัดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ..
นักศึกษาปวส. 1 สาขาดิจิทัลกราฟิก เข้าร่วมการประกวดคลิปคุณธรรม “เล่าเรื่องคนดี” ผ่าน Platform TikTok ได้รับรางวัลชมเชย ..
(วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
นายอุดม อินต๊ะวัย รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาปวส. 1 สาขาดิจิทัลกราฟิก เข้าร่วมการประกวดคลิปคุณธรรม “เล่าเรื่องคนดี” ผ่าน Platform TikTok ได้รับรางวัลชมเชย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย..
(วันที่  22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1 อศจ.หนองคาย/ อศจ.บึงกาฬ/ อศจ.หนองบัวลำภู/ อศจ.เลย / อศจ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ..
พิธีลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ..