ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินให้คุณครูพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา และคุณครูทัศนวรรณ คงสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา..
(วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินให้คุณครูพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา และคุณครูทัศนวรรณ คงสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญประจักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุด..
การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ..
(วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดนธานี..
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10..
(วันที่  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับ ปวช.และ ปวส. ..
(วันที่  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับ ปวช.และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเรือนจำกลางอุดรธานี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แก่ผู้ต้องขัง..
(วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเรือนจำกลางอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 10..
(วันที่  9  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565)
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน..
(วันที่  18  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2565)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นำโดยนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมนายอุดม อินต๊ะวัย รองฯ ฝ่ายทรัพยากร และนายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู ต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีฯ มาตรวจเยี่ย..
กิจกรรมทรงน้ำพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2565)
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมนายอุดม อินต๊ะวัย รองฯฝ่ายทรัพยากร นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมทรงน้ำพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พิมพ์รายละเอียดข่าว ..
ประกาศ กำหนดการปิด และเปิดภาคเรียน ..
(วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565)
กำหนดการปิด และเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 กำหนดการลงทะเบียน ปวช. และ ปวส. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ..
ร่วมลงนาม"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม..
(วันที่  21  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565)
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมนายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ต้อนรับนายแสงอากาศ พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ร่วมลงนาม"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรี..
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564..
(วันที่  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565)
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการสารพัดช่างอุดรธานี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 วิทยาลัยฯ ในการนี้ นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล..
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สู่โลกกว้าง-ทางเลือกใหม่ (Goodbye senior)..
(วันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สู่โลกกว้าง-ทางเลือกใหม่ (Goodbye senior) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช.3. และ ปวส.2 ..
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะจักรยานยนต์ไฟฟ้า(สาธิต) ระดับ ปวช./ปวส...
(วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565)
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะจักรยานยนต์ไฟฟ้า(สาธิต) ระดับ ปวช./ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งชาติประเทศไทย (อวท.) ระดับชา..
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช. /ปวส. ระดับชาติ..
(วันที่  22  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช. /ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จัง..
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน..
(วันที่  22  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ..
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ..
(วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565)
การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 วิทยาลัย (1) วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (2) วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (3) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ (4) วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลร..
เทศบาลนครอุดรธานี เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทำการขุดลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหมากแข้ง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษานายกเทศบาลนครอุดรธานีมนตรี (พิเศษ) เทศบาลนครอุดรธานี และนายสามัญ พฤฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทำการขุดลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหมากแข้ง วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564..
(วันที่  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัย..
MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพ..
(วันที่  21  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดฃ่างอุดรธานี ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้เรียนสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ..
ประกาศ กำหนดการปิดเรียน (เพิ่มเติม)..
(วันที่  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 ..