ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ภาคเรียนที่ 2/2564..
(วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมนายอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง พิจารณาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้..
เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์..
(วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ,นายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยครูกฤษฎา เสนาเจริญ เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จัง..
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร..
(วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
พิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม..
(วันที่  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันทำพิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านเลื่อม..
(วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรี..
ต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ..
(วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี..
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่..
(วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)
นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผู้ย้ายมารับต..
แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายวิชิต ธรรมฤทธิ์..
(วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนอง..
แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายสนั่น มูลสาร..
(วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3..
วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)..
(วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
28 กันยายน 2564 ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นำโดย นายอุดม อินต๊ะวัย รองฯ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ทำพิธีประดับธงชาติไทย และร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยส..
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิชาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์ (Sola rooftop System) วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยากร ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมจากบริษัทดีพร้..
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน..
(วันที่  22  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
เรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างทุกท่าน ตามที่กระทรวงสาธารณะสุข มีกำหนดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนนักศึกษานั้น จำเป็นต้องให้ผู้ปกครอง กรอกเอกสารความประสงค์ฯ ตามแบบฟอร์ม QR CODE โดยให้ส่งเอกสารกลับมายัง วิทยาลัยฯภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้ ส่วนเอกสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาให้น..
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 4)..
(วันที่  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ฝึกอบรมวิชาขนมไทยเมนู “บัวหิมะ” วิทยากรโดย นางสาวนัฏพร สรรพอาษา ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รอบเพิ่มเติม)..
(วันที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
วิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รอบเพิ่มเติม)....รีบมาสมัครนะคะ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 6) วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 3)..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 3) ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รอบเช้าฝึกอบรมวิชาอาหารไทยเมนู “ข้าวมันไก่” วิทยากรโดย นายปิยะ เอมโอษฐ์ รอบบ่ายฝึกอบรมวิชาขนมไทยเมนู “เม็ดขนุน” วิทยากรโดย นางสาวนัฏพร สรรพอาษา..
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ให้กับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานดิจิทัลกราฟิก และได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร กรีเท..
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 2)..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 2) ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง..
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปีงบประมาณ 2564..
(วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี สาขางานดิจิทัลกราฟิก ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องขวัญประจักษ์ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยส..
คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผ้าทอมือโคลนบัวแดงชายคิม บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อเ.มือง จ.อุดรธานี..
(วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผ้าทอมือโคลนบัวแดงชายคิม บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อเ.มือง จ.อุดรธานี ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564..