ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษากับร้านวินัยสตูดิโอ ณ ร้านวินัยสตูดิโอ..
(วันที่  22  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพัชรี ลีปรีชานนท์ และนางสาวขนิษฐา นาคเป้า ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมบันทึกข้อต..
รับโล่และเกียรติบัตรพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)..
(วันที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางพัชรี ลีปรีชานนท์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าร่วมรับโล่และเกียรติบัตรพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงาน..
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA..
(วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมไผ่ทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช..
การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 5)..
(วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2566การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 5) ณ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ. นครราชสีมา ..
กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566..
(วันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่อง กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566..
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
(วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น โครงการหนุนเสริมและการติดตามประเมิน การทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566..
(วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น โครงการหนุนเสริมและการติดตามประเมิน การทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค..
โครงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 4)..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 4) ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ..
(วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ นางวารุณี สมศรีโย ตำแหน่ง ครู คศ.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..
(วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคบาง..
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดทำแผนงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา..
(วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันที่ 11-12 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดทำแผนงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกร..
นิเทศ ติดตาม การฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี ณ บริษัท CP Ram จำกัด..
(วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันที่ 12 กันยายน 2566 นางเกษร ครองยุทธ และนางสุนิสา ศรีเจริญ ครูประจำแผนกวิชาบัญชี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้านิเทศ ติดตาม การฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี ณ บริษัท CP Ram จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน..
(วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวน..
กิจกรรมอบรมออมเงินเพื่ออนาคต ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 5)..
(วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออมเงินเพื่ออนาคต ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้น..
โครงการ(Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน..
(วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 รองผู้อำนวยการสุรสิทธิ์ ดรละคร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ออกจิตอาสาโครงการ(Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ..
งานเกษียณสราญ อาชีวะอีสานบ้านเฮา งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566..
(วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางวารุณี สมศรีโย ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงานเกษียณสราญ อาชีวะอีสานบ้านเฮา งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ขอนแก่นฮอลล..
มอบประกาศนียบัตร โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม กลุ่มเสี่ยง ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..
(วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม กลุ่มเสี่ยง ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ..
การประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2..
(วันที่  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี..
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา..
(วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมร่มไท..
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน..
(วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดร..