ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (วันที่  12  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีใหม่ จากผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี