ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (บกพร่องทางการได้ยิน ) ปีการศึกษา 2565 (วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (บกพร่องทางการได้ยิน) ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามการรับสมัครได้ที่งานทะเบียน