ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม (วันที่  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันทำพิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี