ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี