ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น โครงการหนุนเสริมและการติดตามประเมิน การทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น โครงการหนุนเสริมและการติดตามประเมิน การทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมไผ่ทอง ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี