ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 4) (วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 4) ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี