ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ นางวารุณี สมศรีโย ตำแหน่ง ครู คศ.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี