ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ.ชลบุรี