ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดทำแผนงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

วันที่ 11-12 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดทำแผนงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา