ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี สาขางานดิจิทัลกราฟิก ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องขวัญประจักษ์ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รอบเช้าฝึกอบรมวิชาอาหารไทยเมนู “ผัดซีอิ้ว” วิทยากรโดย นายปิยะ เอมโอษฐ์ รอบบ่ายฝึกอบรมวิชาขนมไทยเมนู “เปียกปูนกะทิสด” วิทยากรโดย นางสาวนัฏพร สรรพอาษา พิมพ์รายละเอียดข่าว