ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผ้าทอมือโคลนบัวแดงชายคิม บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อเ.มือง จ.อุดรธานี (วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผ้าทอมือโคลนบัวแดงชายคิม บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อเ.มือง จ.อุดรธานี ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564