ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 (วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 #สนใจฝึกอาชีพวิชาอะไร.........ท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียนนะคะ โทร.042-221170 ต่อ 108