ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเรียนการสอน เพิ่มเติม (วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564)

ให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. จัดการเรียน online หรือทางไกลแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ตามประกาศ