ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (วันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

นายอุดม อินต๊ะวัย รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี