ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ และครูพัชรี ลีปรีชานนท์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา