ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดข่างได้ต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกต (วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี