ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ณ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นำโดยท่านรองยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ณ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี