ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) (วันที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 4 ดาว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์