ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เปิดโลกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว ณ บริเวณโดม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เปิดโลกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ บริเวณโดม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ