ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี