ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2565 (วันที่  27  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565)

นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายงานและความร่วมมือ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี