ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา MOU กับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน (วันที่  22  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา MOU ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน