ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยินดีต้อนรับ นายสถาพร จันทะพา และนางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วันที่  19  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน ที่ได้แต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี