ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาทและการพนันในสถานศึกษา (วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาทและการพนันในสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3