ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (วันที่  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี