ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการการศึกษา 2564 (วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการการศึกษา 2564 โดยมีนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี