ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม การแข่งขัน​ทักษะ​วิชาชีพ รถจักรยานยนต์​ไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับ อศจ. อุดรธานี (วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม การแข่งขัน​ทักษะ​วิชาชีพ รถจักรยานยนต์​ไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับ อศจ. อุดรธานี ไปแข่งขันในระดับภาค ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี