Online Learning by Up-tech Team

Online Learning with Teacher Up-tech Team


ครูสันทนา สงครินทร์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ครูอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต

แผนกไฟฟ้ากำลัง

ครูกฤษฎา เสนาเจริญ

แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

ครูวุฒิชัย ธิปโชติ

แผนกช่างยนต์

ครูพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา

แผนกวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ครูสมนึก อุ่นแก้ว

แผนกวิชาดนตรี

ครูธนพัฒน์ อินทะสร้อย

แผนกไฟฟ้ากำลัง

ครูอภิญญา บัวคำโคตร

แผนกวิชาพื้นฐาน