ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่  16  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี