ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านเลื่อม (วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564