ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 2) (วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 2) ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รอบเช้าฝึกอบรมวิชาอาหารไทยเมนู “ผัดไทย” วิทยากรโดย นายปิยะ เอมโอษฐ์ รอบบ่ายฝึกอบรมวิชาขนมไทยเมนู “ถั่วอัด” วิทยากรโดย นางสาวนัฏพร สรรพอาษา