ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่  24  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน โดยดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี