ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (วันที่  17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565)

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้การต้อนรับดร.ชาติชาย เกตุพรหม และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี