ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ธุรกิจ สบู่กระชาย ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565)

ธุรกิจ สบู่กระชาย ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ราคาก้อนละ 35 บาท สรรพคุณ สบู่กระชาย รักษา 9 ปัญหาผิว!