งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

 

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยครู

ปวช

ระยะสั้น

ปวช

ระยะสั้น

ปวช

ระยะสั้น

ปวช

     บทเรียนออนไลน์

สิ่งประดิษฐ์  นักเรียน

Download

Download

Download

                     Download

           ปีการศึกษา  2556      

งานวิจัยครู

ปวช. , ปวส.

   ระยะสั้น            

สิ่งประดิษฐ์  นักเรียน

 Download

     

สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่

Download

     

 

 

สิ่งประดิษฐ์นักเรียน

 

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

    สิ่งประดิษฐ์  นักเรียน

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ครู-อาจารย์

เรื่อง

ผู้วิจัย

เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา 2000-1224 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  

(ปรับปรุง พ.ศ.2546)  รายละเอียด

นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร

บทคัดย่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา 2000-1224 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)    รายละเอียด

นางสาวอภิญญา  บัวคำโคตร

เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส 2100 - 1001 รายละเอียด      นายหรรษา เสริฐผล

การพัฒนาทีมงาน  (Team Development)  การพัฒนาทีมงาน.pdf

นายศินารถ  ศิริจันทพันธุ์

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายศินารถ  ศิริจันทพันธุ์

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นายศินารถ  ศิริจันทพันธุ์

หนังสือ "กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายศินารถ  ศิริจันทพันธุ์

   เอกสารประกอบการสอน วิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รายละเอียด...

ครูสันทนา  สงครินทร์

   รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รายละเอียด...

ครูสันทนา  สงครินทร์

รายงานการพัฒนาอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2102-2102)

ครูจิตรา  ลือรัตนกุลชัย

เอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2102-2102)

ครูจิตรา  ลือรัตนกุลชัย

   การพัฒนาผลการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ใช้และไม่ใช้แบบสรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สุจิรัฎ  นิกร

   รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหานักศึกษาไม่สามารถแล่นประสานท่อทองแดงด้วยลวดเชื่อมเงิน วิชาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (1132-2202)   
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รุ่นที่ 101/1

นายอุดม  อึ้งพรหมบัณฑิต

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก และรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ปวช.3
  สาขาคอมพิวเตอร์

นางนวลนภา   ริมโพธิ์เงิน

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่องเตารีดไฟฟ้า

ครูจีระเดช  สิงคลีประภา

การปรับพฤติกรรมสร้างวินัยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทวิภาคี
แผนกวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 

นายพรชัย   ศรีนาค

การฝึกทักษะพิมพ์อักษรแป้นเหย้า พิมพ์ดีดอังกฤษ ๅ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของนักศึกษา  ปวช. 1  สาขาการบัญชี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549

นางสุวารี     ติยารัชกุล

      การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนในรายวิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้แบบปรับพฤติกรรม
ของนักเรียน  แผนกวิชาช่างยนต์  ชั้น  ปวช.1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 

นายวิกิต  เกิดแสง

   การใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้น  ปวช.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  วิทยาลัยสารพักช่างอุดรธานี

นายนวพล  บัวเกษ

   การพัฒนาทักษะการสื่อสารในงานอาชีพ  เรื่องการเชื้อเชิญ โดยใช้แบบฝึกทักษะนักศึกษา หลักสูตรปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง

นางวารี  ฤทธิโยธี

สื่อการสอนเรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์

สุจิรัฎ  นิกร

   องค์ประกอบของปัญหาในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นายณรงค์ จันทรา

    การพัฒนาระบบงานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูอำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

นายประสิทธิ์  พรามไทย

เอกสารประกอบการสอน วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ (2000-1236) 

ครูอรอรค์  จันทรา

   ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน

นายณรงค์ จันทรา

การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า 2

นายณรงค์ จันทรา

   การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 3 ขนมอบประเภทเค้ก เรื่อง ปฏิบัติเค้กประเภทที่ทำโดยแยกไข่แดง - ไข่ขาว รายวิชา ขนมอบ รหัส 1402 - 1302

ครูอรุณพร  ชาญสุข

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เรียนโดยใช้หนังสือทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ

ครูสมนึก  อุ่นแก้ว

   รายงานผลการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2104 - 2222

ครูสันทนา  สงครินทร์

   รายงานผลการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์  รหัสวิชา 2104 - 2215

ครูสันทนา  สงครินทร์

   รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กับการสอนด้วยวิธีปกติ ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ครูสันทนา  สงครินทร์

   ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเบื้อต้น หน่วยที่ 4
เรื่อง การบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1
สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ครูเกษร  ครองยุทธ

   การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พาวเวอร์พอยท์ วิชา วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ครูสุจิรัฎ  นิกร

   ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คลิก....

ครูแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

   ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คุกกี้ รหัสวิชา วคอ. 03030
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552   
คลิก....

ครูอรุณพร  ชาญสุข

   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   
คลิก....

ครูขนิษฐา  นาคเป้า

   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ
ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   
คลิก....

ครูนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   
 คลิก....

ครูนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

   ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน รายวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัด วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    
คลิก....

ครูนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

ศึกษารูปแบบระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   คลิก....

ครูแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

   การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    
คลิก....

ครูแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

   การสร้างชุดฝึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การคูณ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
คลิก....

ครูแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

   การพัฒนาวิธีการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เรื่องสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 คลิก....

ครูแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

   องค์ประกอบของปัญหาในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   
คลิก....

ครูณรงค์ จันทรา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก    คลิก....

ครูณรงค์ จันทรา

การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    คลิก....

ครูณรงค์ จันทรา

การพัฒนาชุดทดลองและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจรเปรียบเทียบสัญญาณสร้างจากไอซีออปแอมป์   คลิก....

ครูบุญหนัก ศรีสร้อยพร้าว

   การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องวงจรนาฬิกาดิจิตอลระหว่างการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และการเรียนแบบปกติ    
คลิก....

ครูบุญหนัก  ศรีสร้อยพร้าว

   การพัฒนากลวิธีการสอนแบบทดลองเป็นศูนย์กลาง (Laboratory Center) ในเนื้อหาเรื่อง
Silicon Control Rectifier : SCR    
คลิก....

ครูปราโมทย์  ประเสริฐธรรม

การศึกษาผลการฝึกทักษะการคิดแบบองค์รวมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน   คลิก....

ครูปราโมทย์  ประเสริฐธรรม

   ความพึงพอใจของผู้เรียน ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 3
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
คลิก....

ครูกัลยา  แก้ววิเชียร

   การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ปวช. 2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     
คลิก....

ครูกัลยา  แก้ววิเชียร

   ความพึงพอใจของผู้เรียน ในรายวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อานอาชีพขอนักเรียนปรกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 1
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     
คลิก....

ครูกัลยา  แก้ววิเชียร

   ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับปวช.1/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อความพร้อมในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     
คลิก....

ครูนงลักษณ์  คุณมี

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (CIP) เรื่อง Past Simple Tense  
ของนักเรียนแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ 3   
  คลิก....

ครูกัลยา  แก้ววิเชียร

   องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ครูสุจิรัฎ  นิกร

   รายงานการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่ 2
เรื่อง หลักการส่งการรับโทรทัศน์และโทรทัศน์ระบบต่าง ๆ วิชาช่างซ่อมโทรทัศน์สี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
คลิก....

ครูประยุทธ  รัตนปัญญา

   รายงานการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยการเรียนที่ 3
เรื่อง การทา งานของวงจรต่าง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์สี วิชาช่างซ่อมโทรทัศน์สี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
คลิก....

ครูประยุทธ  รัตนปัญญา

    รายงานการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยการเรียนที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารไทย วิชาอาหารไทย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
คลิก....

ครูกงเหรียญ  รัตนปัญญา

    รายงานวิจัยเอกสารประกอบการสอน  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1005   คลิก

     ครูบุญสนอง  สีมืด