ที่

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

ชื่อ

สาขางาน

1

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 เรื่องการพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาความเร็วและความเม้นยำรายวิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  2 รหัสวิชา (2201-1008) หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ

 

งานวิจัย

นางสุวารี   ติยารัชกุล

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

2

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 เรื่อง สัญญาซื้อขาย รายวิชากฎหมายพาณิชย์ รหัสวิชา ( 2201-1017 ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553

 

งานวิจัย

นางสุวารี ติยารัชกุล

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

3

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับปวช.1 สาขาบัญชี  โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

งานวิจัย

นางเกษร   ครองยุทธ

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบการสอนการบัญชีบริษัท จำกัด รหัส 2201-2103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2

งานวิจัย

นางเกษร   ครองยุทธ

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

5

การพัฒนาการออมเงินของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางวิมล   แถมเงิน

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

6

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลหน่วยที่ 5 เรื่อง การออมเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานวิจัย

นางวิมล แถมเงิน

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

7

การศึกษาพฤติกรรมที่ชอบขาดเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี

งานวิจัย

นางสาวสุนิสา   รัตนนิมิตร

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

8

การสำรวจการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี

 

งานวิจัย

นางสาวสุนิสา  รัตนนิมิตร

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

9

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้างเอกสาร Microsoft  Word 2007  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

 

งานวิจัย

นางสาวพัชรี  ฤทธิ์มหา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

10

การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขายานยนต์และสาขาเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

งานวิจัย

นางสาวพัชรี  ฤทธิ์มหา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

11

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล วิชาหลักการเรียนโปรแกรม  รหัสวิชา  2201 – 2410  หลักสุตรประกาศนียบัตร  (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรานี

 

งานวิจัย

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

12

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน รายวิชา  คณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

งานวิจัย

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

13

การสร้างชุดฝึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การคูณเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย

นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

14

การพัฒนาวิธีการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เรื่องสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานวิจัย

นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

15

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  ในรายวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

งานวิจัย

นางกัลยา  แก้ววิเชียร

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

16

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางสาวกัลยา  แก้ววิเชียร

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

17

การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2

งานวิจัย

นายไพรัช  ศิริวงศ์กุล

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

18

การปรับพฤติกรรมนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศโดนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ

 

 

งานวิจัย

นายไพรัช ศิริวงศ์กุล

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

19

การพัฒนาชุดการสอนรหัส 2104 – 2205  วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหนับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางพรรณวดี   เริงวิทย์

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

20

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

งานวิจัย

นางพรรณวดี  เริงวิทย์

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

21

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องขยายเสียง 30 วัตต์  OTL  วิชา เครื่องเสียง รหัสวิชา 2104 – 2208  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานวิจัย

นายทวีศักดิ์  ทานน

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

22

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องไดโอดเปล่งแสง LED (light-emitting diode) วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2104-2214 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (หลักสูตร ปวช.)

 

 

งานวิจัย

นายทวีศักดิ์    ทานน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

23

การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ รหัสวิชา 2104-2223

 

งานวิจัย

นายสันทนา สงครินทร์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

24

การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  2104-2222

งานวิจัย

นายสันทนา  สงครินทร์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

25

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เรื่องหน่วยวัด (การอ่านเวอร์เนียร์คงลิเปอร์ 1/128  นิ้ว) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

งานวิจัย

นายบุญสนอง   ศรีมืด

 

เทคนิคพื้นฐาน

 

26

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เรื่องหน่วยวัด (การอ่านเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 1/1000 นิ้ว) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

 

งานวิจัย

นายบุญสนอง สีมืด

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

 

27

การศึกษาผลการการใช้กลวีการระดมพลังสมองที่มีต่อความสามารถด้านการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางวารี   ฤทธิ์โยธี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

28

การศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

งานวิจัย

นางวารี ฤทธิโยธี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

29

ความพึงพอใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (2000-1223) ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขอิเล็กทรอนิกส์   ชั้นปีที่  2  

งานวิจัย

นางอรอนงค์  จันทรา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

30

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ (2000-1236) ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

 

งานวิจัย

นางอรอนงค์  จันทรา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

31

การวิจัยพัฒนาความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

 

งานวิจัย

นางสาวนิศา การุณ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

32

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พาวเวอร์พอยท์ วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องปริมาณทางฟิสิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

งานวิจัย

นางสุจิรัฎ นิกร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

33

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

งานวิจัย

นางสุจิรัฎ นิกร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

34

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 2000 – 1301 ชั้น ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

งานวิจัย

นายจีรทีปต์  ปะมะโน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

35

เพิ่มผลสมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัส 2000-1302 ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

งานวิจัย

นายจีรทีปต์  ปะมะโน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

36

เรื่อง  การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ปวช.1/1 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานวิจัย

นางสาวกองศรี  แก้วกัลยา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

37

การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2  ระดับ  ปวช.2

งานวิจัย

นางสาวสุภัคณิช  เดชะ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

38

เรื่อง  การสำรวจการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.

งานวิจัย

นางสาวนิศา  การุญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

39

เรื่อง  การใช้ ชุด กฎ กติกา  เงื่อนไขในการการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียบนของนักเรียน ปวช. แผนกช่างยนต์

งานวิจัย

นางสาวนิศา  การุญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

40

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างยนต์ (กลุ่ม 1) โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน

งานวิจัย

นายวิกิต    เกิดแสง

แผนกช่างยนต์

 

41

การปรับพฤติกรรม การเข้าเรียนในรายวิชางานส่งกำลังรถยนต์  โดยใช้แบบปรับพฤติกรรมของนักเรียน  แผนกช่างยนต์ ชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553

งานวิจัย

นางวิกิต   เกิดแสง

แผนกช่างยนต์

 

42

การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ (2101-2104) โดยใช้แบบปรับพฤติกรรมของนักเรียนแผนกช่างยนต์ ชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

งานวิจัย

นายวิกิต   เกิดแสง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

43

เจตคติของนักเรียนที่เรียนรายวิชางานไฟฟ้า รถยนต์ที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

งานวิจัย

นายวิกิต  เกิดแสง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

44

เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 (ทวิภาคี) แผนกวิชาช่างยนต์  โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน

งานวิจัย

นายธีรยุทธ  ตั้งโนนสูง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

45

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2553

 

งานวิจัย

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

แผนกช่างยนต์

 

46

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบเชื้อเพลิง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

งานวิจัย

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

47

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  เรื่อง เครื่องมือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1/2553

งานวิจัย

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

48

การศึกษาและพัฒนา  วิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

งานวิจัย

นายพรชัย  ศรีนาค

แผนกวิชาช่างยนต์

 

49

การศึกษาและพัฒนา  วิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบส่งกำลัง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

งานวิจัย

นายพรชัย  ศรีนาค

แผนกวิชาช่างยนต์

 

50

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น  เรื่องกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า

งานวิจัย

 

นายอภิสิทธิ์   โรมเมือง

 

 

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

 

51

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องเปลวไฟเชื่อมแก๊ส

 

งานวิจัย

นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

 

52

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าอาร์ด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊ก วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 210 – 1005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่  1/2553

 

 

งานวิจัย

 

นายพิสิฐ  โฮ่ลิ่ม

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

53

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเชื่อมแก๊ส วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่  2/2553

 

งานวิจัย

 

นายพิสิฐ  โฮ่ลิ่ม

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

54

เรื่อง การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

 

 

แผนกเครื่องมือกล

 

55

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องมือกล ซีเอ็นซี รหัส 2102-2110

งานวิจัย

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

 

 

แผนกเครื่องมือกล

 

56

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเพื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี  รหัส 2102-2107

งานวิจัย

นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย

 

แผนกเครื่องมือกล

 

57

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม    รหัส 2100 – 1002

งานวิจัย

นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย

 

แผนกเครื่องมือกล

 

58

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2102 – 2102) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หน่วยที่ 7 เรื่อง การปรับเส้นร่าง 2 มิติให้ได้ความสมบูรณ์ทางรูปทรงเรขาคณิต

งานวิจัย

นางจิตรา  ลือรัตนกุลชัย

 

แผนกเครื่องมือกล

 

59

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดละเอียด (2102-2103) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานวิจัย

นางจิตรา  ลือรัตนกุลชัย

แผนกเครื่องมือกล

 

60

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายณรงค์  จันทรา

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

61

ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายณรงค์  จันทรา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

62

การพัฒนาหน่วยการเรียน วิชาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  1 รหัสวิชา 2104-2110 หน่วยที่ 2 เรื่องหลักการทำงานเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ ชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยการใบความรู้

งานวิจัย

นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม  รหัส  2100-1002  ของนักเรียนชั้น  ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาค 2/53

 

 

งานวิจัย

นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

63

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1

งานวิจัย

นายฉัตรพล    นิยมญาติ

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง