ที่

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

ชื่อ

สาขางาน

1

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนชั้น  ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี

งานวิจัย

นางสุนิสา  รัตนนิมิตร

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

งานวิจัย

นางสาวสุนิสา    รัตนนิมิตร

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

3

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารแระกอบการสอน เรื่องสัญญาและเอกเทศสัญญา

งานวิจัย

นางสุวารี  ติยารัชกุล

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

4

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเรียนพิมพ์ดีด รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 รหัสวิชา 2201-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นางสุวารี    ติยารัชกุล

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

5

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีบริษัท

งานวิจัย

นางเกษร   ครองยุทธ

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

6

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น หน่วยที่ 4 เรื่อง การบันทึกบัญชีรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นางเกษร   ครองยุทธ

แผนกวิชาบัญชี – พิมพ์ดีด

 

7

การส่งเสริมเจดคติในการส่งงาน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขางานการบัญชีชั้นปีที่1

 

งานวิจัย

นางวิมล แถมเงิน

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

8

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักเรียน ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ปี 1

งานวิจัย

นางวิมล   แถมเงิน

แผนกบัญชี – พิมพ์ดีด

 

9

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการเขียนโปรแกรม (2201 – 2410)

งานวิจัย

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

10

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน  วิชา  โปรแกรมประมวลผลคำของ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

11

ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

12

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

13

การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางกัลยา  แก้ววิเชียร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

14

การศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (CIP) เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 3

งานวิจัย

นางกัลยา  แก้ววิเชียร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

15

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานวิจัย

นางสาวพัชรี  ฤทธิ์มหา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

16

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

งานวิจัย

นางสาวพัชรี  ฤทธิ์มหา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

17

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี

งานวิจัย

 

นายไพรัช   ศิริวงศ์กุล

 

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

18

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องไดโอด (Diode)

งานวิจัย

นายทวีศักดิ์   ทานน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

19

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องไมโครโฟน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2104-2208 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552 (หลักสูตร ปวช.)

งานวิจัย

นายทวีศักดิ์   ทานน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

20

การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ

งานวิจัย

นางพรรณวดี   เริงวิทย์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

21

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546 รหัสวิชา 2100 รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

งานวิจัย

นางพรรณวดี เริงวิทย์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

22

เรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนด้วยวิธีปกติ

งานวิจัย

นายสันทนา  สงครินทร์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

23

การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ไมโคโพเซสเชอร์ รหัสวิชา 2104-2215

งานวิจัย

นายสันทนา สงครินทร์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

24

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

งานวิจัย

นายบุญสนอง   ศรีมืด

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

 

25

การศึกษาผลการใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

 

งานวิจัย

นางอรอนงค์  จันทรา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

26

ความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1202) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที 1

งานวิจัย

นางอรอนงค์   จันทรา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

27

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นางสุจิรัฎ นิกร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

28

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้พาวเวอร์พอยท์ วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

งานวิจัย

นางสุจิรัฎ     นิกร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

29

การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ Power point หน่วยที่ 3 เรื่อง สัญลักษณ์และป้ายประกาศ (Signs and Notices) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (English for the workplace) รหัสวิชา 2000-1235 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

 

นางวารี   ฤทธิโยธี

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

30

การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง

Imstructions  and  Warnings_

งานวิจัย

นางวารี    ฤทธิโยธี

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

31

การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย รายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 2000-1301 ชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

นายจีรทีปต์  ปะมะโน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

32

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

งานวิจัย

นายจีรทีปต์   ปะมะโน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

33

เรื่อง  การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  การบวก  การลบ  การคูณ และการหาร ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1/2552

งานวิจัย

นางสาวกองศรี  แก้วกัลยา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

34

เรื่อง  การพัฒนาความรู้เรื่อง  ชนิดและสมบัติของจำนวนจริง

งานวิจัย

นางสาวกองศรี  แก้วกัลยา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

35

เรื่อง  ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง

งานวิจัย

นางสาวนิศา  การุญ

แผนกสามัญสัมพันธ์

 

36

เรื่อง  การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่าน ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนชั้นสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ปวช.2

งานวิจัย

นางสาวนิศา  การุญ

แผนกสามัญสัมพันธ์

 

37

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานบริการยานยนต์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 (กลุ่ม1) แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นางวิกิต   เกิดแสง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

38

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์โดยใช้การเสริมแรงทางบวก

งานวิจัย

นายวิกิต   เกิดแสง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

39

การศึกษาพัฒนาวิชางานจักรยานยนต์ เรื่องล้อและยาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นายพรชัย  ศรีนาค

แผนกวิชาช่างยนต์

 

40

การศึกษาพัฒนาวิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบเบรก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นายพรชัย  ศรีนาค

แผนกวิชาช่างยนต์

 

41

เรื่อง การปรับพฤติกรรมการขาดคุยกันขณะเรียนหนังสือของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 (ทวิภาคี) แผนกช่างยนต์ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย

นาวธีรยุทธ  ตั้งโนนสูง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

45

เรื่อง  การปรับพฤติกรรมการยอกล้อกันขณะเรียนหนังสือ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 (ทวิภาคี) แผนกช่างยนต์ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก  ปีการศึกษา 2/2552

งานวิจัย

นายธีรยุทธ  ตั้งโนนสูง

แผนกวิชาช่างยนต์

 

43

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

44

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  เรื่องประวัติและโครงสร้างของเครื่องยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

45

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความปลอดภัย  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

 

งานวิจัย

 

นายพิสิฐ  โฮ่ลิ่ม

 

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

 

46

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตำแหน่งงานเชื่อม และลักษณะการต่อชิ้นงาน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

 

งานวิจัย

 

 

นายพิสิฐ  โฮ่ลิ่ม

 

 

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

 

47

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

งานวิจัย

นายอภิสิทธิ์  โรมเมือง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

48

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  วิชางานเชื่อม54และโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานวิจัย

นายอภิสิทธิ์  โรมเมือง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

49

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากลศาสตร์เครื่องกลของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

งานวิจัย

 

 

นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย

 

 

แผนกเครื่องมือกล

 

50

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชายานยนต์

 

งานวิจัย

 

 

นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย

 

 

แผนกเครื่องมือกล

 

51

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนัก นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์

 

งานวิจัย

 

 

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

 

 

แผนกเครื่องมือกล

 

52

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งานวิจัย

 

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

 

แผนกเครื่องมือกล

 

53

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100 – 1001) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

งานวิจัย

 

นางจิตรา  ลือรัตนกุลชัย

 

แผนกเครื่องมือกล

 

54

องค์ประกอบของปัญหาในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

บทความงานวิจัย

นายณรงค์  จันทรา

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

55

ปัญหาในการปรับตัวที่มิอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

งานวิจัย

นายณรงค์  จันทรา

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง