ทำเนียบบุคลากร

คณะวิชาอุตสาหกรรม

นายวิกิต   เกิดแสง
ครู  ค.ศ. 2
ค.บ.อตสาหกรรมศิลป์ 

นายพรชัย  ศรีนาค
ครู  คศ.2
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์
ครู คศ.1
 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายหรรษา  เสริฐผล
ครู คศ 2
 คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางจิตรา  ลือรัตนกุลชัย
ครู  คศ.3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ
ครู  คศ.2
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายเอนก กองคำ

ครูพิเศษ

นายจีระเดช  สิงคลีประภา
ครู  คศ.2
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพิสิฐ  โฮ่ลิ่ม
ครู  คศ.3
 คอ.บ.อุตสาหการ

นายบุญสนอง  สีมืด
ครู  คศ.2
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายอภิสิทธิ์  โรมเมือง
ครู  คศ.2
 ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายทวีศักดิ์  ทานน
ครู  คศ.1
 ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นายประยุทธ  รัตนปัญญา
ครู  คศ.3
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันทนา  สงครินทร์
ครู  คศ.2
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายโกวิทย์  เหล่าโยธี
ครู  คศ.2
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์  จันทรา
ครู  คศ.3
บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอุดม  อึ้งพรหมบัณฑิต
ครู  คศ.3
ศษ.บ.บริหารการศึกษา

นายสมบัติ  มุงเคน

ครู คศ.1

นายกฤษฎา เสนาเจริญ

ครู คศ.1

นายเทพบัณฑิต สิงคีบับพา

ครู คศ.1

 

 

 

นายธนาวุฒิ อันทะหวา

ครูพิเศษ

     

 

คณะพาณิชยการ

นางวิมล  แถมเงิน
ครู  คศ.3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสุวารี  ติยารัชกุล
ครู  คศ.2
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 

นางเกษร  ครองยุทธ
ครู คศ.2
บธ.ม. บริหารธุรกิจ

น.ส.สุนิสา  รัตนนิมิต
ครูพิเศษ
 บธ.บ.บัญชี
 

 

     

 

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน
ครู  คศ.2
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.พัชรี  ฤทธิ์มหา
ครู คศ.1
 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ขณิฐา  นาคเป้า
ครูพิเศษ
 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

     

 

คณะวิชาคหกรรม

     

     

นางกงเหรียญ  รัตนปัญญา
ครู  คศ.3
 ค.บ.คหกรรมศาสตร์

นางอรุณพร  ชาญสุข
ครู  คศ.3
 กศ.บ.อาหารและโภชนาการ

นางวารุณี  สมศรีโย
ครู  คศ.2
 ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 

นางวราภรณ์  ประทุมโฉม
ครู  คศ.2
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

นางกรดา  ภาณุทัต
ครู คศ.2
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์  ชาญณรงค์
ครูพิเศษ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาววิชชุตา  อนันตะ
ครูพิเศษ
 ปวส. เทคโนโลยีเสริมสวย

 

 

คณะวิชาศิลปหัตถกรรม

นางรื่นฤดี  ศรีปัญญา
ครู  คศ.2
  ค.บ.คหกรรมศาสตร์

นายอนนท์  บุญช่วยเหลือ
ครู  คศ.2
 ค.บ.ศิลปหัตถกรรม

นายวิสาขะ  เรืองปัญญา
ครู คศ.2
ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

นายสมนึก  อุ่นแก้ว
ครู  คศ.3
กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นางรัตติยา  ชัยเทือง
ครูพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายภคนันท์  วังคำหาญ
ครูพิเศษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

คณะวิชาสามัญ

นางสุจิรัฎ  นิกร
ครู  คศ.3
 ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์  จันทรา
ครู  คศ.2
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางวารี  ฤทธิโยธี
ครู  คศ.3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

น.ส.อภิญญา   บัวคำโคตร
ครู  คศ.2
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

 

น.ส.กนกลักษณ์  หลักศรี
ครูพนักงานราชการ
กศบ.ภาษาไทย

น.ส.สุภัคณิช  เดชะ
ครูพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส์

นายอภิรักษ์  ทองดี
ครูพิเศษ
 วท.บ.วิทยาศาสตร์

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์   

ครูพิเศษ

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายณัฐวุฒิ  อบภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
 ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

น.ส.ปรียานุช  อุ้ยปัชชา
ลูกจ้างชั่วคราว
 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวอัลนา  สุภาวีระ
ลูกจ้างชั่วคราว
ศศ.บ สารสนเทศสำนักงาน


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

   

นางสาวธันยนันท์   ปานเชียงวงค์
เจ้าพนักงานธุรการทั่วไป 
 บธ.บ.การจัดการทั่วไป

 

 

 

น.ส.กานต์รวี  ด้วงวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
ค.บ.คหกรรมศาสตร์

น.ส.นนทยา  จันทร์คำ
ลูกจ้างชั่วคราว
 ศศ.บ.บริหารงานทั่วไป

น.ส.ดวงสมร  เรืองโรจน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ค.บ.สังคมศึกษา

นางภัทรภรณ์  อิงสุรารักษ์   
ลูกจ้างชั่วคราว
 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส.ระพีพร  เมืองนาง
ลูกจ้างชั่วคราว
 ปวส.การบัญชี

นางสาวดวงเดือน  ทารินทร์      
ลูกจ้างชั่วคราว
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นางสาววิลาวรรณ  อุ่นวิเศษ
 ลูกจ้างชั่วคราว

นางวาสนา  แสนสุข 
ลูกจ้างชั่วคราว
 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวทิพย์วรรณ บุญอาจ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวภณต  จันทร์ธนภาคต์
ลูกจ้างชั่วคราว

 นศ.บ.นิเทศศาสตร์

นางสาวสุธิดา  จันทะวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุไร  หัสรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

นางสาวพรรณราย  ศรีลาภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว

วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม

 

 


เจ้าหน้าที่ยาม

นายอภิชาติ  สองเมือง
ลูกจ้างประจำ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายสุรพล  ป้อสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
มัยธยมศึกษาตอนปลาย

นายอุต  ป้องขันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
มัยธยมศึกษาตอนต้น

 

พนักงานขับรถ

 

นายสุภาพ  รามจะตุ
ลูกจ้างประจำ
 มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวาลี  จำปาทอง
ลูกจ้างประจำ
 มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

นักการภารโรง

นายสุรชัย  แก้วสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมศักดิ์  อรุณในเมือง
ลูกจ้างประจำ
 ประถมศึกษา ป.6

นายสมพิศ  โคกโพธิ์
ลูกจ้างประจำ

ประถมศึกษา ป.6

นายอุดร  ศรีแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
 ประถมศึกษา ป.6

 

นายประเด็ช  อุทุมพร
ลูกจ้างชั่วคราว
ประถมศึกษา ป.6

นายอำพร  จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว
 มัธยมศึกษาตอนต้น

นางลลิตา  สวัสดิ์ศรี
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

     

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  2557