หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
แผนที่วิทยาลัย
ติดต่อ
ค้นหาด่วน
กระดานข่าว
ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกีบสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
แผนงบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
สถานประกอบการ
หลักสูตร
นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจและสังคม
ตลาดแรงงาน
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
พรบ.คอมฯฉบับการ์ตูน
บริการ
บริการระบบ WiFi
Administrator

images/stories/rms2012.jpg
images/stories/grade_report.gif
images/stories/table.gif
images/stories/e_learning.gif
images/stories/e_library.gif

แผนกวิชา

  ช่างยนต์
  
ช่างกลโรงงาน
 
ช่างเชื่อมโลหะ
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างไฟฟ้า
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
บัญชี - พิมพ์ดีด
 
คอมพิวเตอร์
 
สามัญ-สัมพันธ์
  
เครื่องทำความเย็นฯ
  หัตเวชกรรมไทย
  อาหารและขนม
  เสริมสวยและตัดผม
  ภาษาอังกฤษฯ
  ช่างเสื้อสตรี
  ช่างเสื้อชาย
  ช่างศิลปประดิษฐ์
  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
  ดนตรี
  ช่างศิลป์และเขียนแบบฯ
  กระจกและอลูมิเนียม

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ครู

  ครูสันทนา  สงครินทร์
  ครูกงเหรียญ  รัตนปัญญา

.

จำนวนผู้เข้าชม
ข่าวเทคโนโลยี
หน้าแรก arrow Blog
Blog - Content Section Layout
ประกาศข่าว

Image

กิจกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าววันที่บันทึกข่าวด่วน
     ด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา
2557 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยจะมีกิจกรรม คือ
       1.กิจกรรมเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ
       2.กิจกรรมอบรมเดย์แคมป์
     ขอเชิญชวนลูกเสือทึกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

20 สิงหาคม 2557
     ด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  จะดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากล และ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

25 สิงหาคม 2557
    
    ด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกองค์การช่างเทคนิคและนายกองค์การ นักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี) ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการและนำบัตรนักศึกษามาด้วย

25 สิงหาคม 2557
   
      ด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการและนำบัตรนักศึกษามาด้วย

25 สิงหาคม 2557
   
     ด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 ณ แผนกวิชาต่าง ๆ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

25 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมในวิทยาลัยวันที่บันทึก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ    15 สิงหาคม 2557
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 45 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557    
โครงการถวายเทียนพรรษา 9  วัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2557    15 กรกฎาคม 2557
โครงการบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 87 พรรษา 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2557    ถึง 5 เมษายน  2557 
ณ วัดป่าสันติวนาราม(วัดป่าดงไร่) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
รับเสด็จพระเทพพระราชสุดา สยามมุงกุฎราชนี
ทรงดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ทอดกฐิน ณ วัดสวนธรรมตรา อันตตา ตุ้มโฮม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด อุดรธานี

ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.  
ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ  


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

  ประกาศ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
---------------------------------------------------------
ลงทะเบียน ปวช. 17 ตุลาคม 2556
ลงทะเบียน ปวส. 18 ตุลาคม 2556
เปิดเทอม ปวช.,ปวส. 21 ตุลาคม 2556
เปิดเทอม ระยะสั้น 14 ตุลาคม 2556
ประกาศผล 4 ตุลาคม 2556
แก้ O , มส. 21-25 ตุลาคม 2556


   ประกาศ รับสมัครพนักงาน ร้าน Uptech coffee Zone
----------------------------------------------------------
1.เพศหญิง
2.อายุ 18 -25 ปี
3.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

   สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายบุคคล ร้าน Uptech coffee Zone
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
โทร.042-241911 ต่อ 1145
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 15 กรกฎาคม 2556

รูปภาพกิจกรรม


  ../images/stories/img56_icon.gif

      ความภาคภูมิใจ  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

Image ชมภาพกิจกรรมประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 26 สิงหาคม  2556
   
ชมภาพกิจกรรมฉลอง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 16 สิงหาคม 2556      
      
โครงการฝึกอบรมเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องขวัญประจักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
   
นักเรียนศึกษาดูงานร้านกาแฟ บ้านจิกกาแฟ 10 มิถุนายน 2556
   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
   
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12  สิงหาคม  2556
   
  การประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
   
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น

 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 114/1  รายละเอียด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

images/stories/boss1.gif
นายมงคล  แก้วรอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การประกันคุณภาพ

SAR ปี 2551  SAR ปี 2552
SAR ปี 2553  SAR ปี 2554
SAR ปี 2555  S
AR ปี 2556

ผลการประเมินรอบ 3

หน่วยงาน

. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี .
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือClock Calendar
สถิติ Network

 
Get Free Template for All Website