หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
แผนที่วิทยาลัย
ติดต่อ
ค้นหาด่วน
กระดานข่าว
ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกีบสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
แผนงบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
สถานประกอบการ
หลักสูตร
นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจและสังคม
ตลาดแรงงาน
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
พรบ.คอมฯฉบับการ์ตูน
บริการ
บริการระบบ WiFi
Administrator

images/stories/rms2012.jpg
images/stories/grade_report.gif
images/stories/table.gif
images/stories/e_learning.gif
images/stories/e_library.gif

แผนกวิชา

  ช่างยนต์
  
ช่างกลโรงงาน
 
ช่างเชื่อมโลหะ
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างไฟฟ้า
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
บัญชี - พิมพ์ดีด
 
คอมพิวเตอร์
 
สามัญ-สัมพันธ์
  
เครื่องทำความเย็นฯ
  หัตเวชกรรมไทย
  อาหารและขนม
  เสริมสวยและตัดผม
  ภาษาอังกฤษฯ
  ช่างเสื้อสตรี
  ช่างเสื้อชาย
  ช่างศิลปประดิษฐ์
  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
  ดนตรี
  ช่างศิลป์และเขียนแบบฯ
  กระจกและอลูมิเนียม

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ครู

  ครูสันทนา  สงครินทร์
  ครูกงเหรียญ  รัตนปัญญา

.

จำนวนผู้เข้าชม
ข่าวเทคโนโลยี
กิจกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าววันที่บันทึกข่าวด่วน
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 9 กันยายน 2557
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผล 5 กันยายน 2557
   
     ด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 ณ แผนกวิชาต่าง ๆ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

25 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมในวิทยาลัยวันที่บันทึก
การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด วันที่ 12 กันยายน 2557 
15 กันยายน 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้บแบบระดับชาติ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
5 กันยายน 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ        วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี 
   15 สิงหาคม 2557
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 45 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557    
โครงการถวายเทียนพรรษา 9  วัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2557    15 กรกฎาคม 2557
โครงการบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 87 พรรษา 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2557    ถึง 5 เมษายน  2557 
ณ วัดป่าสันติวนาราม(วัดป่าดงไร่) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
รับเสด็จพระเทพพระราชสุดา สยามมุงกุฎราชนี
ทรงดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ทอดกฐิน ณ วัดสวนธรรมตรา อันตตา ตุ้มโฮม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด อุดรธานี

ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.  
ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ  


images/stories/boss1.gif
นายมงคล  แก้วรอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การประกันคุณภาพ

SAR ปี 2551  SAR ปี 2552
SAR ปี 2553  SAR ปี 2554
SAR ปี 2555  S
AR ปี 2556

ผลการประเมินรอบ 3

หน่วยงาน

. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี .
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือClock Calendar
สำรวจความคิดเห็น
คุณสนใจสมัครเรียนในสาขาวิชาใด ?
  
สถิติ Network

สมาชิก
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
 
Get Free Template for All Website