หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
แผนที่วิทยาลัย
ติดต่อ
ค้นหาด่วน
กระดานข่าว
ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
แผนงบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
สถานประกอบการ
หลักสูตร
นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจและสังคม
ตลาดแรงงาน
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
บริการ
Administrator

images/stories/rms2012.jpg
images/stories/e_library.gif

แผนกวิชา

  ช่างยนต์
  
ช่างกลโรงงาน
 
ช่างเชื่อมโลหะ
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างไฟฟ้า
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
บัญชี - พิมพ์ดีด
 
คอมพิวเตอร์
 
สามัญ-สัมพันธ์
  
เครื่องทำความเย็นฯ
  หัตเวชกรรมไทย
  อาหารและขนม
  เสริมสวยและตัดผม
  ภาษาอังกฤษฯ
  ช่างเสื้อสตรี
  ช่างเสื้อชาย
  ช่างศิลปประดิษฐ์
  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
  ดนตรี
  ช่างศิลป์และเขียนแบบฯ
  กระจกและอลูมิเนียม

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ครู

  ครูสันทนา  สงครินทร์
  ครูกงเหรียญ  รัตนปัญญา

.

จำนวนผู้เข้าชม
กิจกรรม

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าววันที่บันทึกข่าวด่วน
      ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access) ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการด้วย 19 ธันวาคม 2557
    ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 116/2 2 ธันวาคม 2557
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2 ธันวาคม 2557
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 2 ธันวาคม 2557
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ธันวาคม 2557
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
   - แบบ ปร.5 ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
   - แบบ ปร.4 ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
2 ธันวาคม 2557
 บันทึกขอดำเนินโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ.2558  27 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรมในวิทยาลัยวันที่บันทึก
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
4 ธันวาคม 2557
านเกษียณ นายวีรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วันที่ 26 กันยายน 2557    29กันยายน2557
โครงการสืบสานประเพณี บายศรีหมู่เฮา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  วันที่ 26 กันยายน 2557
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
26 กันยายน2557
การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด วันที่ 12 กันยายน 2557 
15 กันยายน2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้บแบบระดับชาติ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
5 กันยายน 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี 
   15สิงหาคม2557
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 45 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
   
โครงการถวายเทียนพรรษา 9  วัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2557    15กรกฎาคม2557
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา
(กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ)
ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องขวัญประจักษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

9กรกฎาคม2557
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
(กิจกรรม โครงการการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ) 
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องขวัญประจักษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
5กรกฎาคม2557 
โครงการบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 87 พรรษา 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2557    ถึง 5 เมษายน  2557 
ณ วัดป่าสันติวนาราม(วัดป่าดงไร่) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อุดรธานี
ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ.  2กรกฎาคม2556
ภาพประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ 2กรกฎาคม2556


images/stories/boss1.gif
นายมงคล  แก้วรอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การประกันคุณภาพ

SAR ปี 2551  SAR ปี 2552
SAR ปี 2553  SAR ปี 2554
SAR ปี 2555  S
AR ปี 2556

ผลการประเมินรอบ 3

สมาชิก
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
 
Get Free Template for All Website