หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
แผนที่วิทยาลัย
ติดต่อ
ค้นหาด่วน
กระดานข่าว
ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
แผนงบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
สถานประกอบการ
หลักสูตร
นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจและสังคม
ตลาดแรงงาน
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
บริการ
Administrator

images/stories/rms2012.jpg
images/stories/e_library.gif

แผนกวิชา

  ช่างยนต์
  
ช่างกลโรงงาน
 
ช่างเชื่อมโลหะ
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างไฟฟ้า
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
บัญชี - พิมพ์ดีด
 
คอมพิวเตอร์
 
สามัญ-สัมพันธ์
  
เครื่องทำความเย็นฯ
  หัตเวชกรรมไทย
  อาหารและขนม
  เสริมสวยและตัดผม
  ภาษาอังกฤษฯ
  ช่างเสื้อสตรี
  ช่างเสื้อชาย
  ช่างศิลปประดิษฐ์
  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
  ดนตรี
  ช่างศิลป์และเขียนแบบฯ
  กระจกและอลูมิเนียม

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ครู

  ครูสันทนา  สงครินทร์
  ครูกงเหรียญ  รัตนปัญญา

.

จำนวนผู้เข้าชม
กิจกรรม

ด่วน ****ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ***** ด่วน      

 ** ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 117/1 **  

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าววันที่บันทึกข่าวด่วน
         ด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2558 ณ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) บ้านนาหลวง ต.ตำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วย 26 มีนาคม 2558
      ด้วยฝ่ายวิชาการ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรับบาล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้กำหนดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้เหมาะสมในเรื่องคุณภาพและราคา
     ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ ขออนุญาตเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการพิจารณาหนังสือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐบาล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญประจักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
17 มีนาคม 2558
   
     ด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งจะจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับสถานศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการด้วย 18 กุมภาพันธ์ 2558
   ด้วยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขางาน ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ารับการทดสอบวันที่และเวลาที่กำหนด   3 กุมภาพันธ์ 2558
     ด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะดำเนินการโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้น ปวช.3 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 12 มกราคม 2558
 บันทึกขอดำเนินโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ.2558  27 ตุลาคม 2557
       ด้วย องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จะจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการและนำบัตรนักศึกษามาด้วย 9 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรมในวิทยาลัยวันที่บันทึก
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10 อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  26 มกราคม 2558
  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2558
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

12 มกราคม 2558
  กิจกรรมทำบุญขึ้นตึกใหม่ ศูนย์วิทยบริการ วันที่ 9 มกราคม 2558 12 มกราคม 2558
กีฬาสารพัดช่างเกมส์ (Uptech Games) วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 29 ธันวาคม 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access)
กิจกรรมวัน X'mas  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
26 ธันวาคม 2557
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
4 ธันวาคม 2557
านเกษียณ นายวีรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วันที่ 26 กันยายน 2557    29กันยายน2557
โครงการสืบสานประเพณี บายศรีหมู่เฮา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  วันที่ 26 กันยายน 2557
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
26 กันยายน2557
การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด วันที่ 12 กันยายน 2557 
15 กันยายน2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้บแบบระดับชาติ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
5 กันยายน 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี 
   15สิงหาคม2557
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 45 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
   
โครงการถวายเทียนพรรษา 9  วัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2557    15กรกฎาคม2557
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา
(กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ)
ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องขวัญประจักษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

9กรกฎาคม2557
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
(กิจกรรม โครงการการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ) 
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องขวัญประจักษ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
5กรกฎาคม2557 


images/stories/boss1.gif
นายมงคล  แก้วรอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การประกันคุณภาพ

SAR ปี 2551  SAR ปี 2552
SAR ปี 2553  SAR ปี 2554
SAR ปี 2555  S
AR ปี 2556

ผลการประเมินรอบ 3

สมาชิก
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
 
Get Free Template for All Website