ประกาศรับสมัครเรียน
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561[อ่าน : 548 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 123/1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียน 15 พฤษภาคม 2561[อ่าน : 814 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 123/2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 เปิดเรียน 2 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 304 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย) (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 321 ครั้ง]
 • แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น เพื่อไปสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ เปิดตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รับสมัคร ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เปิดเรียน ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมัครที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี หรือ ครูพรชัย ๐๘๙...[อ่าน : 227 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (ช่างยนต์) (เผยแพร่ 23 พย. 60)[อ่าน : 305 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
การประเมินจากอนุกรรมการประเมิน...

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้รับการประเมินจากอนุกรรมการประเมินและคัด... [อ่าน : 122 ครั้ง]

.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครูกฤษฎา เสนาเจริญ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาต่... [อ่าน : 43 ครั้ง]

.

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู ได้เ... [อ่าน : 46 ครั้ง]

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยก...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เข้าร่... [อ่าน : 45 ครั้ง]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ครูวิ...

ครูวิสาขะ เรืองปัญญา ครูวุฒิชัย ศรีสุวอ และครูเทพบัณฑิต สิงคีบับพา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ [อ่าน : 44 ครั้ง]

.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ครู บุคลากร พร้อ... [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
แสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษา...

ได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ภาณิชย์จังหวัดอุดรธานีมาเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีกับนัก... [อ่าน : 94 ครั้ง]

.

นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร-ขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น... [อ่าน : 46 ครั้ง]

.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาเสิรมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันทักษะ ห... [อ่าน : 37 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์...

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์ เลิศนา นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ก... [อ่าน : 46 ครั้ง]

รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวีศักดิ์ ทานน หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการ... [อ่าน : 68 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการ...

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ให้เกียรต... [อ่าน : 82 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

มอบหมายให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ [อ่าน : 135 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง การประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะตรวจรับพัสดุสำหรับ ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง(Virtual welding Simulation)[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเชื่อมเสมือนจริง ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง. ปีงบประมาณ 2561[อ่าน : 40 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
 • ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังแนบต่อไปนี้[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • . หางานอุดรธานี[อ่าน : 58 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 56 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม